Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

1/2 podíl na orné půdě v katastrálním území Mladějovice u Šternberka

2. 6. 2017

Dne 14.7.2017 v 10,00 hod probíhá dražba níže uvedených věcí. 

nejnižší podání : 456.000,00 Kč

 

stránky elektronické dražby, kde je možno se k dražbě připojit zde.

vedením dražby pověřen Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., stránky exekutora zde. 

Dražební vyhlášku, znalecký posudek, aj. najdete na webových stránkách dražby. 

 

Pol. č. I/3 Orná půda Mladějovice – vlastnický podíl id. ½

nemovitá věc na LV č. 562 pro k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice, a to:

 • pozemek p.č. 113/16 orná půda o výměře 6033 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím, kterým se rozumí zejm. porosty

Nemovitost se nachází v obci Mladějovice , na okraji zastavitelného území obce. Pozemek p.č. 113/16 je v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. Dle platného územního plánu obce Mladějovice se pozemek nachází v zastavitelném území určeném pro využití pro venkovské bydlení v rodinných domech, je tedy určen k zástavbě rodinnými domy. mJedná se o stavebně nepřipravený pozemek. K pozemku nevede zpevněná ani nezpevněná komunikace, inženýrské sítě jsou ve značné vzdálenosti. Pro možné využití pozemku k výstavbě rodinných domů je tedy nutné vybudovat příjezdovou komunikaci a prodloužit rozvody veřejných inženýrských sítí.

Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání). 
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. 
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)
 

 

Náhledy fotografií ze složky Jurdič-orná půda