Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

ovocný sad Suchdol u Konice podíl id. 1/4

Ins. správce ins. dlužníka: Anna Uříčářová (dále také jen „ins. dlužník“) v rámci zpeněžování majetku sepsaného v soupisu majetkové podstaty prodává následující nemovitosti:

 

Spoluvlastnický ins. dlužnice na nemovitých věcech zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Prostějov, pro obec Suchdol, katastrální území Suchdol u Konice, na LV č. 395, a to podíl o velikosti 1/4 na pozemcích:

- pozemek p.č. 2938, o výměře 1122, ostatní plocha,

- pozemek p.č. 2939/1, o výměře 1427, ovocný sad,

- pozemek p.č. 2939/2, o výměře 1426, ovocný sad,

- pozemek p.č. 2940, o výměře 1426, ovocný sad,

- pozemek p.č. 2941, o výměře 1428, ovocný sad)

(dále jen „podíly na pozemcích“).

 

Prodej se uskuteční za cenu dle nejvyšší nabídky, přičemž minimální kupní cena musí činit 443.820,-Kč; poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je kupující. Platba kupní ceny před nabytím účinnosti kupní smlouvy. Úhradu kupní ceny není možné zajistit zástavním právem k podílu na pozemcích. Zpeněžením podílu na pozemcích zanikají v souladu s ins. zákonem zástavní práva a účinky exekucí váznoucích na prodávaných podílech na pozemcích.

 

Zájemci o koupi nechť podají nabídky u ins. správce, Mgr. Kateřiny Širhalové, LL.M., Hybešova 42, 60200 Brno ve lhůtě do 12. května 2017.

 

Případné dotazy k prodávanému podílu na pozemcích je možno zasílat na mail: office@sirhalova.cz

 

Ins. správce si vyhrazuje nevybrat za nejvýhodnější žádnou z podaných nabídek či neuzavřít kupní smlouvu s žádným zájemcem. Prodej podléhá souhlasu zajištěných věřitelů v ins. řízení. Náklady, které zájemcům v souvislosti s podáním nabídky vzniknou, si nese zájemce v každém případě sám.

 

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M.

Ins. správce