Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

vyhlášení výběrového řízení Čerpací stanice Jívová

Mgr. Bohdana Šocová, likvidační správce pozůstalosti, vyhlašuje poptávkové řízení na prodej dále uvedeného majetku. 

 

 

pol. č. I/1 Čerpací stanice Jívová:

soubor nemovitých věcí na LV č. 488 pro k.ú. a obec Jívová, a to:

 • pozemek p.č. st. 391 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 55 m2, jehož součástí je stavba, stavba na pozemku p.č. st. 391, Jívová čp. 68 stavba technického vybavení,

 • pozemek p.č. 95/2 trvalý travní porost o výměře 487 m2,

 • pozemek p.č. 96/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 363 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím, kterými se rozumí zejména:

a) kombinovaná dvouplášťová podzemní nádrž, se zásobami benzinu a nafty,

b) 3ks výdejní stojan

c) řídící systém

(dále jen "předmět prodeje")

Prohlídka předmětu prodeje:

 • Termín prohlídky se stanovuje na 22.11.2016 v 13,00 hod. na adrese: Jívová čp. 68, okr. Olomouc. Prohlídka se bude konat jen za předpokladu, že případný zájemce potvrdí svou účast u prohlídky nejpozději do 21.11.2016 do 16,00 hod.

 

Forma nabídky je závazná, a to:

 • vyplněním chybějících údajů o kupujícím (kupujících v případě manželů a nabytí do společného jmění manželů) a výši kupní ceny, v závěru tohoto tiskopisu o Vyhlášení poptávkového řízení
  na výběr nejvýhodnější nabídky

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za kupujícího, podpis na nabídce musí být úředně ověřen

 • nabídka musí být podána v zalepené obálce nadepsané „nabídka čerpací stanice Jívová-neotvírat“

Podmínky prodeje :

 • prodej majetku dle ust. § 232 odst. 1písm. b) z.č. 292/2013 Sb. bude uskutečněn se zájemcem, který nejpozději do 30.11.2016 do 12,00 hod předloží nejvyšší cenovou nabídku na odkup majetku,
  ze všech správci došlých

 • minimální nabídnutá cena musí být alespoň ve výši 550.000,00 Kč,  

 • Další podmínky prodeje viz přiložené znění vyhlášení výběrového řízení 

 • Závazný vzor kupní smlouvy ke stažení zde 

 

Náhledy fotografií ze složky JUrdič-čerpací stanice