Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej pohledávek, nom. hodnota z obch. styku 74.301,00 Kč, ze škody 86.213,20 Kč a za Mgr. Ivo Nedbálek 154.018,14 Kč

23. 5. 2017

Insolvenční správce dlužníka OLSTAR s.r.o. prodává soubory pohledávek: 

 

oddíl IV. pohledávky z obchodního styku, pol. č. 1087-1094, nominální hodnota 74.301,00 Kč s přísl.

 • min. nabídková cena 1,00 Kč.

 

oddíl V. pohledávky za zaměstnanci, škodní události, pol. č. 16-18, nominální hodnota 86.213,20 Kč s přísl.

- min. nabídková cena 1,00 Kč

 

oddíl XI-náhrada škody za Mgr. Ivo Nedbálek, pol. č. 1-76, nominální hodnota 154.018,14 Kč a podmíněná pohledávka až do výše dalších 8.318.439,82 Kč

 • min. nabídková cena 1,00 Kč

Podmínky prodeje:

- smlouva o postoupení pohledávek dle ust. § 189 IZ bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.7.2017 do 12,00 hod předloží nejvyšší cenovou nabídku dle jednotlivých souborů pohledávek, ze všech správci došlých, nabídka musí být učiněna písemně a musí zní být patrno, kdo nabídku činí, za jaký předmět prodeje, a v jaké výši.

- nabyvatel nabývá pohledávky ve stavu jak stojí a leží, tj. nabídnutá cena již v sobě bude zohledňovat tu skutečnost, že některé pohledávky mohou být obtížně vymahatelné, nejsou dostatečné podklady pro vymáhání, mohou být promlčené, či mohlo dojít k jejich zániku v mezidobí.

- platba za jednotlivé položky bude provedena předem, nebo nejpozději při uzavření smlouvy o postoupení pohledávek

- podmínkou platnosti kupní smlouvy je souhlas zástupce věřitelů a soudu

- z účasti na výběrovém řízení jsou vyloučeny osoby uvedené s § 295 z.č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon

- správce může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit, nebo rozhodnout, že smlouva nebude uzavřena s žádným ze zájemců

 

Adresa pro doručení nabídek: Mgr. Bohdana Šocová, insolvenční správce

advokátní kancelář Šocová, Klvačová, Širhalová

Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc

olomouc@e-advokati.com

 

Nahlížení do spisu je možno uskutečnit po předchozí dohodě se správcem. 

Kontakt pro další informace: 585 205 508

olomouc@e-advokati.com