Jdi na obsah Jdi na menu

Potřebujete zkušenou právní pomoc?

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

prodej pohledávky za Ivou Kolesárovou v nom. výši 2.752.700,00 Kč

4. 9. 2018

Likvidační správce pozůstalosti vyhlašuje výběrové řízení na zpeněžení: 

Pol. II/1 pohledávka na náhradu škody

 • pohledávka na náhradu škody za dlužnicí Iva Kolesárová, nar. (anonymizováno), trv. bytem Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 Bělkovice-Lašťany, t.č. ve Vazební věznice Ostrava, oddělení výkonu vazby a trestu, Havlíčkovo nábřeží. 34A, Ostrava, ve výši 2.752.700,00 Kč.  (dále jen „předmět zpeněžení“)

Popis:

Pohledávka je vykonatelná dle rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 3.6.2015 č.j. 1T 34/2015-308, který nabyl právní moci dne 3.6.2015 a vykonatelnosti dne 3.6.2015. Pověření exekutora dle usnesení Os v Olomouci ze dne 17.8.2018 č.j. 49 EXE 3901/2018-21, exekuce vedena Mgr. Jaroslavem Kocincem LL.M. EÚ Frýdek-Místek pod sp. zn. 142 EX 00753/18.

Závady: nejsou známy.

Podmínky zpeněžení:

 • zpeněžení majetku dle ust. § 232 odst. 1 písm. b) z.č. 292/2013 Sb. bude uskutečněn se zájemcem, který nejpozději do 31.10.2018 do 12,00 hod předloží nejvyšší cenovou nabídku na postoupení pohledávky, ze všech správci došlých

 • minimální nabídnutá cena není stanovena, je splatná na výzvu likvidačního správce před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky na účet soudní úschovy u OS v Přerově,

 • souhlas soudu podle § 231 z.č. 292/2013 Sb. je podmínkou uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, o souhlas bude žádáno na základě vyhodnocení nabídek, vyhodnocení nabídek nezakládá právní nárok na uzavření smlouvy,

 • úplné znění podmínek zde: 

Adresa pro doručení nabídek: Mgr. Bohdana Šocová, likvidační správce

Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc

Kontakt pro další informace: 585 205 508

olomouc@e-advokati.com,

Podklady k výběrovému řízení budou zaslány na základě žádosti zájemce po jeho identifikaci, přičemž se zájemce zavazuje použít údaje v nich obsažené jen pro účely podání nabídky, nikoliv pro další zpracování, a nikoliv k postoupení třetím osobám. (Vzor žádosti zde)