Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Rodinný dům se stolařskou dílnou Pňovice

přímý prodej mimo dražbu : 

nemovité věci zapsané na LV č. 133 pro k.ú. Pňovice, obec Pňovice, a to:

 • pozemek p.č. 172, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 146, rodinný dům

 • pozemek p.č. 565/1, zahrada

 • pozemek p.č. 565/2, ostatní plocha.

 

Popis předmětu prodeje: 

Jedná se o areál tvořený stavbou rodinného domu č.p. 146 a dosud nezkolaudovanou stavbou, která je využívána jako stolařská dílna.
Rodinný dům č.p. 146 se nachází v přední části areálu. Jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt, bez podkroví, půdorysu písmene L s uličním a dvorním křídlem, se zadní přístavbou. Uliční i dvorní křídlo jsou zastřešeny sedlovými střechami, zadní přístavba je zastřešena nízkou
pultovou střechou. V rodinném domě je jeden byt 3 +KK, přičemž jeden pokoj slouží jako kancelář pro sousední stolařskou dílnu. Navíc je vedle této kanceláře i kuchyňka s umývárnou a WC, které slouží též pro sousední stolařskou dílnu. Původní objekt rodinného domu je stáří cca 80 let.
Před 15 lety byla provedena zadní přístavba, byly osazeny zařizovací  předměty a zařízení kuchyně, byly provedeny rozvody vnitřních instalací, ústředního vytápění, byl osazen kotel na tuhá paliva a zásobníkový ohřívač TUV, byly položeny podlahy místností, byly zřízeny vnitřní omítka a keramické obklady, byly osazeny dveře včetně zárubní, byla osazena plastová okna. Jedná se o starší nemovitost s provedenými stavebními úpravami, v dobrém stavebně technické stavu, ihned využitelnou k bydlení.
Dosud nezkolaudovaný objekt stolařské dílny se nachází v zadní části areálu.
Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, zastřešený sedlovou a pultovou střechou, půdorysu písmene L., který navazuje na zadní štítovou stěnu dvorního křídla rodinného domu. V objektu stolařské dílny je několik místností sloužící jako dílny a místnost kotelny, která slouží pro umístěný kotle na tuhá paliva pro vytápění objektu stolařské dílny. Přední část objektu stolařské dílny byla postavena cca před 20 lety, zadní, novější část objektu
stolařské dílny byla postavena cca před 12 lety. Celý objekt stolařské dílny je v dobrém stavebně technickém stavu, ihned využitelný k provozování jako dílna.

Příslušenství objektů areálu tvoří venkovní úpravy :
přípojka vody z obecního vodovodu, přípojka kanalizace do obecní kanalizace, přípojka plynu (ukončená ve zděném pilíři s plynoměrem před objektem ), přípojka elektro, zpevněná plocha na dvoře, oplocení dvora a zahrady s vjezdovými vraty a vstupními vrátky. Ve vlastnictví vlastníka rodinného domu a stolařské dílny jsou i pozemky p.č. st. 172, p.č. 565/1
a p.č. 565/2, které tvoří prostor areálu a tvoří jednotný funkční celek.
V okolí oceňovaných nemovitostí se nachází zástavba tvořená rodinnými domy
Inženýrské sítě v prostoru příjezdové komunikace.
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny. 

 

Podmínky prodeje: 

- min. cena 3.500.000,00 Kč 

- platba před podáním návrhu na vklad 

- kupující nese náklady na poplatek za vklad KN

- správce není oprávněn dát předmět prodeje do zástavy 

 

Závady váznoucí na předmětu prodeje zanikají zpeněžením. 

Závady, které nezaniknou: žádné 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky vrbovi