Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

výzva spolkům k převzetí jmění HSTS Olomouc v likvidaci podle § 271, 272 Oz

24. 4. 2023

Výzva dle §271 a § 272 z.č. 89/2012 Sb.

adresovaná spolku/spolkům,

aby se přihlásily za účelem převzetí jmění likvidovaného spolku

Hanácký svaz technických sportů „v likvidaci“, IČ 19012420, se sídlem Samota 277, Olomouc

zastoupen likvidátorem Mgr. Bohdana Šocová, likvidátor, insolvenční správce se sídlem Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc, IČ 73117170, jmenovaný usnesením KS v Ostravě, pob. v Olomouci č.j. 30 Cm 126/2017-27 ze dne 6.11.2017, které nabylo právní moci dne 8.12.2017

vyzývá spolky, jež splňují níže uvedená kritéria, aby se přihlásily likvidátorovi, za účelem převzetí jmění podle § 271 a 272 z.č. 89/2012 Sb. likvidovaného spolku Hanácký svaz technických sportů „v likvidaci“, IČ 19012420, se sídlem Samota 277, Olomouc, kterým je:

 

stavba Medlov čp. 308, na pozemku p.č. 948 - zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, výměra 174 m2, k.ú. Medlov u Uničova, obec Medlov, bez pozemku Ocenění z 3.12.2020 na částku 208.530,00 Kč 

Závazky/závady

1. závady: stavba je užívání bezesmluvně třetí osobou (fyzická osoba), movité věci ve stavbě nejsou majetkem likvidovaného spolku

2. Likvidátor nebude zpeněžovat majetkovou podstatu prodejem (§ 271 OZ), závazky za období likvidace se zavazuje uhradit zájemce o převzetí jmění (§ 272/2 OZ). Zájemce prohlašuje, že je připraven složit k rukám likvidátora finanční částku, která pokryje závazky za období likvidace, orientační vyčíslení činí do cca 75.000,00 Kč (kalkulace nákladů viz příloha).

1. Kvalifikační kritéria

- Adresátem výzvy je spolek podle § 214 a násl. z.č. 89/2012 Sb. obč. zákoník, jež aktivně vykonává činnost a splňuje podmínky uvedené v § 271 a § 272 z.č. 89/2012 Sb. (obč. zákoník)

Kvalifikační kritéria je spolek povinen prokázat: (viz příloha) 

2. Hodnotící kritéria :

- Zájemce prokáže, že jeho účelem činnosti dle stanov a podle zápisu ve spolkovém (veřejném) rejstříku, za dobu min. 5 let zpětně, je činnost obdobná likvidovanému spolku, tj. sdružování zájemců o sportovní střelbu, branně-technické sporty, případně další technické sporty a činnosti“, (naplnění podmínek § 272/2 obč. zákoníku),

- spolek musí prokázat, že svou činnost v souladu se stanovami aktivně vykonává, tj. min. 5 let zpětně, v rozsahu prokázání naplňování účelu, za kterým je založen,

- spolek min. 1x ročně svolává schůzi nejvyššího orgánu, která je usnášeníschopná (má dostatek členů)

- finanční připravenost – na výzvu likvidátora složit finanční částku, která pokryje náklady likvidace do 100% (shora je uveden orientační výpočet, podle stavu k závěru roku 2023)

- přednost má spolek, jež aktivní v katastru Medlov u Uničova, obec Uničov (má zde umístěno skutečné sídlo nebo organizační složku).

Adresa pro doručení nabídek: Mgr. Bohdana Šocová, likvidátor

Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc

dat. schránka: b7yyfne, e-mail: olomouc@e-advokati.com

Kontakt pro další informace: 585 205 508

olomouc@e-advokati.com

 

Lhůta pro podání nabídek: 30.6.2023 do 24:00 hod.

Úplný text výzvy je ke stažení na webových stránkách likvidátora  zde. 

 

V Olomouci dne 24. dubna 2023

Mgr. Bohdana Šocová

likvidátor

 

Podáním nabídky se zájemce zavazuje dodržet podmínky této výzvy.

 

V ……………………… dne …………………….

 

Zájemce: ………………………………………………………………… IČO ………………………..

 

sídlo: ……………………………………………………………………

 

zastoupen/jednající osoba/osoby……………………………………… , funkce: ……………………….

 

Náhledy fotografií ze složky HSTS Ol - stavba Medlov