Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Ceník

Časová odměna

Odměna za vykonané služby je sjednána v rámci smlouvy o poskytování právních služeb. Odměna tak v sobě odráží jednak složitost případu, jednak časovou náročnost řešené problematiky. Základní odměna za právní služby vychází z hodinové sazby účtované naší advokátní kanceláří (časová odměna) ve výši 1300,00 Kč + DPH, v případě, že nedojde k dohodě účtujeme podle vyhlášky č.177/1996 Sb., advokátní tarif (úkonová odměna).

Záloha 

Při převzetí případu zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení.

Individuální řešení

Jednou ze zásad naší kanceláře je "právně posloužit" klientovi tak, aby pro něj služba měla příznivý ekonomický efekt. Klient se totiž mnohdy obrací na advokáta k řešení jeho nepříznivé finanční situace. V těchto případech můžeme klientovi vyjít vstříc např. sjednáním splátkového kalendáře, apod., aby právní služba pro něj byla dostupná.

Paušální smlouvy o právní pomoci 

Klientům, zejména obcím nebo podnikatelům, kteří mají dlouhodobý zájem o správu jejich právní agendy, nabízíme uzavření smlouvy o právním zastupování se sjednáním zvýhodněné paušální odměny za poskytování právních služeb, kde je zohledněn objem poskytovaných právních služeb a délka smluvního vztahu s klientem.

Sepis insolvenčních návrhů

 • Oddlužení – sepis návrhu včetně krátké konzultace – 4.000,00 Kč + DPH 21% á 840,00 Kč, celkem 4840,00 Kč, v případě společného oddlužení manželů 6.000,00 Kč + DPH 21% á 1260 Kč, celkem 7260,00 Kč
 • Sepis insolvenčního návrhu (mimo oddlužení) – od 8.000,– Kč + DPH 21% á 1680,00 Kč, celkem od 9680,00 Kč

Hotové výlohy - poplatky, kolky

V odměně za právní služby nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky dle zák 549/1991 Sb. a zák. 634/2004 Sb., jakož i případná odměna notáře dle vyhl. 136/2001 Sb., soudního znalce či cena překladu dokumentů do cizího jazyka, není-li s klientem dohodnuto jinak.

Ověřování podpisu 

jeden podpis na jedné listině á 30,- Kč a DPH.

Advokátní úschovy 

Svěřené finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na depozitním účtu advokátní úschovy, vedeném u ČSOB a.s.,  a to zcela odděleně od finančních prostředků advokátní kanceláře.

Princip a výhoda advokátní úschovy:

- právní jistota prodávajícího (složena kupní cena před vkladem vlastnického práva)

- právní jistota kupujícího (kupní cena se vyplatí z advokátní úschovy až po vkladu vlastnického práva) při převodech nemovitostí 

Odměna za advokátní úschovu závisí na výši uschované částky: 

2.000,- Kč do částky 500.000,- Kč úschovy

2.000,- Kč + 0,4 % z přebývající částky nad 500.000,- Kč až do částky 1,000.000,- Kč úschovy

4.000,- Kč + 0,2 % z přebývající částky nad 1,000.000,- Kč až do částky 5,000.000,- Kč úschovy

12.000,- Kč + 0,1 % z přebývající částky nad 5,000.000,- Kč až do částky 20,000.000,- Kč úschovy

Náklady spojené s poskytnutím advokátní úschovy:

500,- Kč
(zejména se jedná o náhradu nákladů spojených se založením advokátního spisu k advokátní úschově podle této Smlouvy, dále s náhradou nákladů na zpracování této Smlouvy, dále s povinností archivace a následné skartace spisu stanovenou právními předpisy)

Uvedené částky jsou bez DPH. DPH činí 21%.

Odměna a Náklady jsou splatné při podpisu Smlouvy o advokátní úschově peněz.

Autorizovaná konverze dokumentů: 

30,-Kč za každou započatou stranu konverze.

K odměně je účtována DPH ve výši zákonné sazby, tj. ve výši 21%.“