Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

Insolvence

Služby pro insolvenční správce

S výkonem funkce správce, správou majetkové podstaty a zejména se zjištěním jejího rozsahu a jejím vymáháním je spojena řada právních problémů, které mohou být právně velmi složité. Často je jedná o právně sporné, dosud nejudikované otázky, které vyžadují komplexní právní náhled a kvalifikované posouzení věci. K jejich řešení je třeba detailního prostudování mnoha právních předpisů a znalost stávající judikatury.
Jako advokáti zabývající se dlouhodobě insolvenční problematikou Vám nabízíme naše mnohaleté zkušenosti při řešení Vašich kauz a problémů. Rádi Vám s Vaším problémem poradíme, budeme Vás zastupovat v soudních či jiných řízeních, pomůžeme Vám sepsat nezbytné smlouvy či jiné právní dokumenty, zorganizovat výběrová řízení na prodej majetku, budeme Vás zastupovat při jednáních o mimosoudním vyřešení sporu nebo Vám podle Vašich potřeb poskytneme generální právní poradenství.
Nabízíme kvalitní, rychlé a profesionální služby :

 

 • přezkoumávání přihlášek
 • zastupování v incidenčních sporech
 • sepis smluv a dokumentů
 • organizování výběrových řízení na prodej majetku
 • generální právní poradenství

 

Osobní bankrot (oddlužení)

 • Konzultace Vašich finančních problémů
 • Analýza splnění podmínek pro oddlužení (osobní bankrot)
 • Zpracování návrhů na oddlužení
 • Související právní poradenství

 

Nejste schopni splácet své dluhy? Jste pod tlakem věřitelů? Narůstají Vaše dluhy denně o závratné úroky? Potřebujete najít řešení? Potřebujete se oddlužit? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi Vaši situaci. Zjistíme, zda jste schopni dosáhnout oddlužení (osobní bankrot). Insolvenční zákon nabízí osobám - nepodnikatelům důstojné řešení takové situace formou oddlužení.

 

Oddlužení je možné dvěma formami, a sice formou splátkového kalendáře po dobu pěti let (tjn. rozložení dluhu do 60-ti splátek) nebo formou jednorázového zpeněžení dosavadního majetku. V oddlužení se předpokládá uspokojení pohledávek Vašich věřitelů alespoň ve výši 30%. Výhodou oddlužení je, že po jeho úspěšném absolvování Vaše dluhy vůči věřitelům v neupokojené části zanikají a věřitelé nadále po Vás nemohou jejich zaplacení požadovat.

Oddlužení Vám dává novou šanci na nový život bez dluhů!

Obraťte se na nás a my Vám poradíme a pomůžeme zpracovat návrh na oddlužení.

 

Věřitelé

 Je Váš dlužník v úpadku? - Podejte insolvenční návrh!

 • Právní poradenství při vymáhání dluhů
 • Zpracování žalob, návrhu na exekucí, návrhů na konkurs
 • Zajištění pohledávek vůči Vašim dlužníkům

Každý z nás se občas setká s tím, že mu jeho obchodní partner či zákazník nezaplatí za dodané zboží nebo za provedené služby či mu jinak dluží. Tato situace s sebou nese nejen nepříjemné důsledky faktického postrádání finanční hotovosti, se kterou jste počítali, ale také nepříjemné důsledky daňové spočívající v podmínkách pro možnost daňového odpisu nezaplacených pohledávek, to vše spojené s nezbytností vymáhat své pohledávky soudní cestou. Pokud Vám dlužník nechce zaplatit, ač mu to jeho majetkové poměry dovolují, je na místě vymáhat pohledávky podáním žaloby a následně v exekučním řízení. Má-li však Váš dlužník více věřitelů, kterým neplní, protože je v platební neschopnosti nebo předlužen, přichází na řadu podání insolvenčního návrhu. Před podáním návrhu na konkurs na Vašeho dlužníka je však nezbytné zvážit všechny eventuality a možnosti získání maximálního uspokojení a zajištění Vaší pohledávky v rámci ins. řízení.
Obraťte se na nás a my Vám rádi poradíme, jak na to.

 

Je Váš dlužník v úpadku? - Nezapomeňte včas podat přihlášku do insolvenčího řízení!

 • Právní poradenství při vymáhání dluhů
 • Rozbor dokladování Vašich pohledávek
 • Právní audit vymahatelnosti Vašich pohledávek, zefektivnění, zajištění
 • Zpracování přihlášky do konkursu, oddlužení, reorganizace
 • Zastupování v insolvenčním řízení, na schůzi věřitelů, ve věřitelském výboru

V dnešní době hospodářské krize se téměř každý z nás setká s tím, že jeho obchodní partner se stane insolventním a nebude moci zaplatit své dluhy a závazky. Proto je důležité věnovat péči zejména prevenci před ztrátami těchto pohledávek například formou sjednání zajištění. Když už však taková situace nastane, musíte si uplatnit své pohledávky řádným způsobem v insolvenčním řízení, jinak se k nim nebude přihlížet. Abyste se s Vaší pohledávkou v insolvenčním řízení počítalo, je nezbytné podat řádně zpracovanou přihlášku.
Nabízíme Vám profesionální hájení Vašich zájmů.

 

Je na Vašeho dlužníka prohlášen úpadek? - Zvolte si svého správce!

Věřitelé, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, Vám, dává jedinečnou možnost rozhodnout o tom, kdo bude jakožto správce hájit Vaše společné zájmy v insolvenčním řízení. Mít dobrého správce znamená domoci se maximálního výtěžku zpeněžení v rámci možností daného insolvenčního řízení. Znamená to efektivní spolupráci mezi správcem a věřiteli při zjišťování a zpeněžování majetku dlužníka.
V případě zájmu nás kontaktujte. Svěřte se profesionálům.