Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Bohdana Šocová, advokát, insolvenční správce, Olomouc

Insolvence

 • služby pro insolvenční správce
 • sepis insolvenního návrhu
 • právní pomoc při restrukturalizaci firem
 • řízený bankrot firem
 • pomoc věřitelům při uplatnění pohledávek vůči dlužníkům

Nemovitosti

 • 17 let zkušeností při převodech nemovitostí
 • zastupování realitních kanceláří při sepisování dokumentů
 • advokátní úschova kupní ceny

Města a obce

 • poradenství v záležitostech samostatné působnosti
 • právní servis pro jednání zastupitelstva, rady
 • poradenství při majetkoprávních jednáních obce
 • poradenství při podnikání obcí, zabezpečování veřejných zájmů

Podnikové poradenství

 • korporátní služby, zápisy do veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, apod.)
 • smlouvy v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek
 • personalistika
 • likvidace obchodních společností

Neziskový sektor

 • zakládání spolků, nadačních fondů, apod.
 • změny základních dokumentů
 • likvidace

Další služby

 • advokátní úschovy
 • ověřování podpisů
 • autorizované konverze dokumentů

Chcete se nás na něco zeptat?

+420 585 205 508

osobní údaje

1. Ochrana osobních údajů při výkonu advokacie

1.1. Správce osobních údajů:

Mgr. Bohdana Šocová, Kateřinská 107/5, 77900 Olomouc, IČO 73117170 („Advokátka“), získává, uchovává a dále zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti s vaším klientským či jiným vztahem.

   1. Advokát se jakožto správce osobních údajů zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

   2. 1.2. Právní základ pro zpracování

   • Smlouva o poskytování právních služeb

   • Plnění zákonných povinností - Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

   • Oprávněné zájmy Advokátky (vymáhání pohledávky za klientem)

   1. 1.3. Účel zpracování

   2. Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

   3. 2. Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

 • Poskytovatelé údržby informačního systému

 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

   1. 3. Práva klienta

   2. 3.1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

   3. 3.2. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

   4. 3.3. Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

   5. 3.4. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

   6. 3.5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

   7. 3.6. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

   8. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

4.1 Základní osobní identifikační údaje

Jedná se o takové údaje, které jsou nebo v určitých případech mohou být nutné pro uzavření smlouvy s Vámi a jedná se zejména o následující osobní údaje:

 • akademický titul;

 • jméno a příjmení;

 • datum narození;

 • adresa bydliště / sídla;

 • Vaše pracovní pozice (v případě, že naše služby/zboží objednáváte jako zástupce společnosti);

 • Vaše postavení jakožto orgánu společnosti, která je naším klientem;

 • IČO, DIČ;

 • platební údaje; a

4.2 Kontaktní údaje

Jedná se o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;

 • e-mail;

 • telefonní číslo; a

 • doručovací adresa.

4.3 Platební údaje související s poskytovanou službou

Jedná se o následující osobní údaje:

 • údaje o čísle bankovního účtu

 • údaje o provedených platbách

 • daňové doklady

4.4 Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním právních služeb

Jedná se o takové údaje, které jsou nutné pro poskytování právních služeb, přičemž se může jednat o široký rozsah osobních údajů, které nám sdělíte za účelem ochrany Vašich právních zájmů, kdy se může jednat zejména o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;

 • osobní údaje vztahující se k průkazům totožnosti zákazníka (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz a obdobné), kdy se zpracovává č. takového průkazu totožnosti, orgán, který jej vydal a jeho platnost

 • datum narození;

 • rodné číslo;

 • rodné příjmení;

 • údaje o zdravotním stavu;

 • údaje o výši příjmů;

 • údaje o rodinných poměrech;

 • Vaše postavení jakožto orgánu společnosti, která je naším klientem.

4.5 Záznam e-mailové a písemné komunikace

Jedná se zejména o osobní údaje obsažené v e-mailové a písemné komunikaci s Klientem.

   1. 5. Doba zpracování osobních údajů

   2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Tyto osobní údaje jsou Advokátkou zpracovávány pouze po dobu existence smluvního vztahu mezi Klientem a Advokátkou a dále po dobu pěti let od ukončení poskytování právních služeb mezi Vámi a Advokátkou, případně po dobu, po kterou tak Advokátce ukládají právní předpisy.

Advokátka je povinna plnit povinnosti ukládané jí zákonnými předpisy, a to zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“); zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), zákon č, 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále jen „AML“).

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy na fakturách či jiných dokladech). Následující zákony: AML zákon, ZoÚ, ZDP nebo ZDPH ukládají Advokátce tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let.

Osobní údaje může Advokátka zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání vlastních pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků za klienty, a to po dobu běhu promlčecí lhůty dle z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Společnost je oprávněna zpracovávat Vaší e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se našich služeb a produktů, a to v případě, že jste takové zaslání neodmítli.

6. Třetí strany, kterým jsou osobní údaje poskytovány

Advokátka při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito zpracovávají osobní údaje předané jí Advokátkou, mají postavení zpracovatelů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Advokátky a nesmí je využívat jinak.

Jedná se zejména o:              

 • Spolupracující advokáty;

 • externí poskytovatele účetních a daňových služeb;

 • externí poskytovatele služeb správy IT systémů, počítačové sítě a hardware,

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Advokátka v rámci plnění svých zákonných povinností může předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům, v rozsahu upraveném právními předpisy.